مقصر اصلی این آشفتگی بازار موبایل و تجهیزات همراه کیست؟

حتما در خبرها خواندید که دیروز، مغازه‌داران و فروشندگان پاساژ علاءالدین تهران در اعتراض به گرانی دلار و نابه‌سامانی بازار موبایل؛ چند ساعتی کارشان را تعطیل کردند و با بستن مغازه‌ها، در مقابل این پاساز تجمع کردند و بعد به سوی پاساژ چهارسو رفتند. اعتراض فروشندگان موبایل، آخرین حلقه از اخبار ناگوار درباره تجهیزات موبایل […]