👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت بهداشت حرفه ای

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت بهداشت حرفه ایدانلود پاورپوینت با موضوع بهداشت حرفه ای،در قالب ppt و در 79 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:اهداف بهداشت حرفه اي به تعريف سازمان بين المللي كارسازمان هاي بين المللي معتبر دامنه فعاليت هاي بهداشت حرفه ايتقسيم بندي بيماري هاي شغلي برحسب اتيولوژيالف- عوامل فيزيكي محيط كارب- عوامل شيمياييج- عوامل بيولوژيكيد- عوامل رواني: ارتباطات انساني در صنعت را دربر دارد.ه- عوامل مكانيكي و ارگونوميكي بيماري هاي ناشي از عوامل فيزيكي زيان آور محيط كاربيماري هاي وابسته به سر و صدا (Noise related) بيماري هاي وابسته به ارتعاش (Vibration)بيمارهاي ناشي از فشار بيماري هاي ناشي ازتشعشعات Radiation))تشعشعات راديواكتيو (Ionising ray)عوارض ناشي از گرما عوارض ناشي از سرماعوارض ناشي ازالكتريسيته ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسيليزر و ميكروويو (Laser &Microwave)بيماريهاي رواني شغلي بيماريهاي مكانيكي شغلي عوامل شيميايي تقسيم بندي بر مبناي حالت فيزيكيتقسيم بندي بر مبناي اثرات فيزيولوژيكي مواد محرك و التهاب آور خفه كننده هامواد مخدر و بيهوشي آورسموم سيستميكمواد كارسينوژنمواد موتاژنمواد تراتوژنمواد آلرژنساير مواد معلقتقسيم بندي براساس ساختمان شيميايي بيماري هاي ناشي از عوامل بيولوژيكي زيان آور محيط كار بيماري هاي ويروسي بيماري هاي ريكتزيايي بيماريهاي باكتريايي بيماري هاي ناشي از كرمهاي انگليبيماري هاي ناشي از بندپايانبيماري هاي ناشي از قارچ هابيماري هاي ناشي از عوامل ارگونوميكي محيط كارآموزش حفاظت تنفسيخطرات تهديد كننده سيستم تنفسيخطرات مواجهه با آلودگي انواع ماسك هاشرايطي استفاده از ماسك هاي تصفيه هواشرايط استفاده از فيلترهاي  صافي دارانواع فيلترهاي صافي دار (PARS)شرايط انتخاب انواع ماسكهاي صافي دار شرايط استفاده از ماسكهاي كارتريج دارتفاوت استفاده از دو نوع ماسك تصفيه كننه هواانواع كدهاي رنگي ماسك هاي كارتريج دارانواع سيستم هاي هوارسان (SARS)اجزاي SCBAمشخصات كپسول هامقدار اكسيژن مورد نياز هر فردتعيين حداكثر زمان استفاده از يك كپسولانواع كپسول هاي تنفسيمراحل گذر هوا در سيستممكانيزم هاي بخش حفاظت تنفسي مكانيزم هاي هشدار دهنده اتمام زمان استفادهاقدامات قبل از استفاده از وسيله حفاظت تنفسيبررسي كيپيمحدوديت تست هاي فشاريبررسي فشار منفي و مثبت تست هاي تكميليبررسي كيپي كيفي با دود تحريك كنندهبررسي كيپي كيفي با بخار بودارمشكلات خاصروش هاي عمومي استفاه